എംഎ നിഷാദ് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നേക്ക് 25 വർഷങ്ങൾ

സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് M A നിഷാദ് എന്ന വ്യക്തി ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്…അതിന് കാരണം ഒരാൾ മാത്രവും