കേരളം നന്നാകണമെങ്കിൽ വനിത മുഖ്യമന്ത്രി വരണം: എം മുകുന്ദൻ

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും പി സലിംരാജ് അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു. എം മുകുന്ദൻ