ഉത്തരകൊറിയൻ ജനത ഭക്ഷണത്തിനായി പാടുപെടുന്നു; കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ മകൾ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നു: റിപ്പോർട്ട്

ജു-എ പ്യോങ്‌യാങ്ങിലെ വീട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു, ഇവർ ഇതുവരെ ഒരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും പോയിട്ടില്ല.