മഹാത്മാഗാന്ധി പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി

മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ലൂയിറ്റ് കുമാർ ബർമാൻ പോലീസിൽ പരാതി