ലിവ്-ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപകടകരമായ രോഗം, ഇതിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരണം: ബിജെപി എംപി ലോക്സഭയിൽ

ഒരു "പുതിയ രോഗം" ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സാമൂഹിക തിന്മയെ "ലിവ്-ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്" എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഇതിന്