സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ വിനയായി; ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസ് രാജി വച്ചു

സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം കേവലം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസ് രാജിവെച്ചു. ഇതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ