ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ഋഷി സുനകിന് പരാജയം; ബ്രിട്ടന്റെ മൂന്നാം വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ലിസ് ട്രസ്

ജോൺസന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം ആഴത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയെ അവർ നന്നാക്കണം എന്നതാണ് മറ്റൊരു