ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ‘ ലിപ് കിസ്സ്’ നടന്നത് 4,500 വർഷം മുമ്പ് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽ; ഗവേഷണം

വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യരോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ബോണബോസ്, ചിമ്പാൻസി എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം, രണ്ട് ഇനങ്ങളും