രാജ്യ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നിയന്ത്രണരേഖ കടക്കാൻ ഇന്ത്യ മടിക്കില്ല: രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

“യുദ്ധകാലത്ത് ശത്രുവിന് തന്ത്രപരമായ സൈനിക നേട്ടമുണ്ടായിട്ടും, അവരെ പിന്നോട്ട് തള്ളാനും നമ്മുടെ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനും നമ്മുടെ സൈന്യം സമാനത