ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി ഋഷി സുനക് സർക്കാരിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും

നിലവിൽ ലേബർ പാർട്ടിയായ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷം ഒഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അവ ചർച്ച