മാധ്യമപ്രവർത്തകന് നഷ്ടമായത് പതിനായിരങ്ങൾ; ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത

ഈ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ പല കഫേകളിലും ക്‌ളബുകളിലും നടക്കുന്നതായി പിന്നീട് മനസിലാക്കിയെന്നും ചിലർ തട്ടിപ്പിനായി ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകളിൽ