സർക്കാർ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി; കണ്ണൂർ വി സിയുടെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി: ഗവർണർ

കണ്ണൂർ വി സിയുടെ നിയമനം സാധുവാകുമെന്ന് എ ജി തന്നോട് പറഞ്ഞു. ചോദിക്കാതെ തന്നെ എ.ജിയുടെ നിയമോപദേശം വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി അയക്കുകയായിരുന്നു