ജി 20 ഉച്ചകോടി: ഇടംകൈ ഓടിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിഐപി കാറുകൾ; നയിക്കാൻ 450 സിആർപിഎഫ് ഡ്രൈവർമാർ

ഇൻഡോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് (ഐടിബിപി), സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (സിഐഎസ്എഫ്) തുടങ്ങിയ മറ്റ് കേന്ദ്ര സായുധ