ജർമ്മൻ ആണവനിലയത്തിൽ ചോർച്ച കണ്ടെത്തി; പ്ലാന്റിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചു

ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമെന്നും തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.