ബംഗാൾ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: 12,518 സീറ്റുകളിലേറെ നേടി തൃണമൂൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു

22 ജില്ലകളിലായി 339 വോട്ടെണ്ണൽ വേദികളുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിൽ 28 ആണ്, ഏറ്റവും