വികാരങ്ങൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി റോബോട്ടുകളും ചിരിക്കും; പരീക്ഷണം വിജയമാക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞർ

രണ്ടുമനുഷ്യർ നടത്തുന്നതുപോലെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയില്‍ റോബോട്ടുമായി സംഭാഷണം സാധ്യമാകണമെങ്കില്‍ 20 വര്‍ഷത്തിലേറെ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഇനോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.