നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഉക്രൈനുമേൽ റഷ്യയുടെ വ്യോമാക്രമണം

പ്രാഥമിക വിവരമനുസരിച്ച്, റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ച ഇറാനിയൻ നിർമ്മിത ഷഹെദ് ഡ്രോണുകളെല്ലാം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്