തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക്; ബ്രിട്ടനിൽ പ്രധാന സേവനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ റിഷി സുനക് സൈന്യത്തെ വിളിക്കുന്നു

നികുതിദായകർക്ക് ന്യായമായതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഡീലുകൾ റെയിൽ തൊഴിലാളികൾക്കും അതിർത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്