പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ച രീതിയെ പ്രശംസിച്ച് കെ വി തോമസ്

ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ പാടെ ലംഘിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്ന് സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനെതിരായ ഈ

കെ റെയില്‍ കേരളത്തിന് ചേരില്ലന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല; മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്: ഇ ശ്രീധരന്‍

ഇപ്പോഴുള്ള രീതി കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലന്നാണ് ഇ ശ്രീധരന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ കേരളത്തിന് ഗുണകരമായി പദ്ധതി