കൂടുതൽ കരുത്തോടെ സാമന്ത തിരിച്ചെത്തുന്നു; വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ ‘കുഷി’ ചിത്രീകരണം ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധ്യത

കുഷിയുടെ പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ ഡിസംബർ 14 ന് ആരംഭിക്കും, സാമന്ത ഷൂട്ടിംഗിൽ ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. " ചിത്രത്തിനോട് അടുത്ത ഉറവിടം