പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗുരുവായൂർ സന്ദർശനം: ഒരു വിവാഹം പോലും മാറ്റി വച്ചിട്ടില്ലെന്ന അറിയിപ്പുമായി ദേവസ്വം

പ്രസ്തുത ദിവസം തന്നെ എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും നടത്തുമെന്നും ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പറയുന്നു. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വിവാഹങ്ങളുടെ സമയ