നിഖില വരുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായി തോന്നും; ഫ്രെയിമിലേക്ക് വന്നാൽ പെർഫോമൻസ് ​ഗംഭീരമാണ്: സിബി മലയിൽ

ഞാൻ ദീർഘമായ ഇടവേളയിൽ എവിടേയും പോയിട്ടൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരവ് എന്ന വാക്കിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല.