ഉത്തരാഖണ്ഡ്: ജോഷിമഠം ‘ജ്യോതിർമഠം’ എന്നും നൈനിറ്റാൾ കോസ്യ കുടൗളി ‘കൈഞ്ചി ധാം’ എന്നും പുനർനാമകരണം ചെയ്തു

ജ്യോതിർമഠം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലം പിന്നീട് ജോഷിമഠം എന്ന പേരിൽ പ്രചാരത്തിലായി. ബദരീനാഥ് ധാമിലേക്കുള്ള കവാടമായാണ് ജോഷി