ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചത്: മെസ്സി

ഇതിൽ സത്യമെന്താണെന്നാല്‍ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു കളിക്കാരന്‍ ആവാന്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഞാന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാന്‍