കെ സുധാകരന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ‘കൂടോത്ര’ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ണിത്താന്‍ തന്നെ എത്തിച്ച ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പരിശോധന നടന്നു. വീടിന്റെ കന്നിമൂലയില്‍ കുഴിച്ചിട്ട നിലയില്‍ തെയ്യത്തിന്റെ