“യൂട്യൂബർമാരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല”; ദുർഗാ പൂജ പന്തലിന് പുറത്തെ അറിയിപ്പ് വൈറലാകുന്നു

ചിത്രം വൈറലായതോടെ ഇത് നല്ല തീരുമാനമാണെന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലെ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു. "ഇത് എല്ലായിടത്തും ആയിരിക്കണം, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവ