കേരളത്തിൽ പിടിയിലായ ‘ബംഗാളി ബീവി’ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ ലോബിയുടെ പ്രധാന കണ്ണി

കൊച്ചിയില്‍ അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തപ്പെടുന്ന റേവ് പാര്‍ട്ടികളും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ടാനിയ