കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ റോഡുകളും നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ബിഎം ആന്‍റ് ബിസി റോഡുകളാക്കും; ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍

നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ റോഡുകളും ബിഎം ആന്‍റ് ബിസി റോഡുകളാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍