സൗദിയിലെ കഅബ കിസ്‌വ മാറ്റിവെക്കൽ ചടങ്ങ്; ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തു

പുതിയ കിസ്‍വയുടെ ഭാരം 1350 കിലോയും ഉയരം 14 മീറ്ററുമാണ്. കിസ്‌വ ഉയർത്താനും നാല് കോണുകൾ തുന്നാനും കഅ്ബയുടെ പുതിയ