എത്ര ദൂരെയിരുന്നാലും ഇനി ‘നേരിട്ട്’ ചുംബനം നല്‍കാം; പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി ചൈനീസ് സര്‍വകലാശാല

ദീർഘദൂര പ്രേമികൾക്കായി വിദൂര ചുംബന ഉപകരണം ചാങ്‌ഷൗ സിറ്റിയിലെ ഒരു ചൈനീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി കണ്ടുപിടിച്ച് പേറ്റന്റ് നേടി.