സമരം ശക്തം; ഖാപ് പഞ്ചായത്തുകളും ഗുസ്തിക്കാരും കേന്ദ്രത്തിന് 10 ദിവസത്തെ അന്ത്യശാസനം നൽകി

ഇന്ന് നടന്ന ഖാപ്, ഗുസ്തിക്കാർ, കർഷക യൂണിയനുകൾ തമ്മിലുള്ള യോഗത്തിൽ, സിംഗിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ 10 ദിവസത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്