കേരളാ സ്റ്റോറി സിനിമ പ്രദർശനം തടയണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി; അടിയന്തര സ്റ്റേ എന്ന ആവശ്യം തള്ളി

അതേസമയം, സിനിമയുടെ പ്രദർശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.