ബ്രിട്ടനിലെ കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ മന്ത്രിസഭയിൽ 44 ശതമാനം സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം

ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പാറ്റ് മക്ഫാഡന്‍സ്റ്റാമെര്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ ഡച്ചി ഓഫ് ലങ്കാസ്റ്ററിന്റെ ചാന്‍