കേദാർനാഥ്, ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി പദ്ധതികൾ ഇങ്ങിനെ

ഒക്‌ടോബർ 23-ന് അയോധ്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും, അവിടെ വലിയ ആഘോഷം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.