ആംബുലന്‍സുകളെ രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് താരിഫ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാർ

ആംബുലന്‍സുകള്‍ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ധാരാളം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് സപ്പോര്‍ട്ടിങ് സംവിധാനമുള്ളതും അല്ലാത്ത