ഹിജാബ് നിരോധിക്കാനൊരുങ്ങി മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമായ കസാക്കിസ്ഥാൻ

മുഖം മറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്."ഈ മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തു