കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ അധ്യാപകൻ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചത് വലിയ വിഷയമല്ല: കർണാടക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

പ്രൊഫസർ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് അവന്റെ പേര് ചോദിച്ചു, ഒരു മുസ്ലീം പേര് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മടിച്ചു: "ഓ, നിങ്ങൾ കസബിനെപ്പോലെയാണ്