കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി; 150 കോടി കൂടി അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുഴുവന്‍ വ്യക്തികള്‍ക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രമായോ പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായം ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ