കർണാടകയിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തിയായി; യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസ് കേരള സർവീസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു

കേരളത്തിൽ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നതിനിടെ ഒട്ടനവധി വിവാദങ്ങളിൽ യതീഷ് ചന്ദ്ര ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊവിഡ് കാലയളവിൽ നിയന്ത്രിക്കാനായി സർക്കാർ