ജൂൺ 11 മുതൽ കർണാടകയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര

വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ