ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നടന്നടുത്തു; രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് കമൽ ഹാസൻ

ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ, നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നടന്നടുത്തു, അദ്ദേഹം ചെയ്തതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ സൗമ്യമായ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തികളെ