ഫ്രാൻസിന് തിരിച്ചടി; കരീം ബെൻസേമ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും ഉണ്ടാകില്ല

ഇപ്പോൾ ടീമിന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത താരം ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്ന് അൽപ്പം ദൂരെയാണ് ഉള്ളത് . ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപായ ലാ