പെൺകുട്ടികൾക്ക് യോഗ- കരാട്ടെ ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കർണാടക

അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം മുതൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി യോഗയും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.