പ്രഭാസിന്റെ കല്‍ക്കി 2898 എഡി വൻ ഹിറ്റിലേക്ക് ; ആഗോളതലത്തില്‍ നേടിയത് 600 കോടി രൂപയിലധികം

ആഗോളതലത്തില്‍ കല്‍ക്കി ആകെ 600 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് 1000 കോടി ചിത്രമായി