യുപിയിൽ ഇന്തോ-റഷ്യൻ സംയുക്ത സംരംഭം; കലാഷ്‌നിക്കോവ് എകെ-203 റൈഫിളുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക-സാങ്കേതിക സഹകരണം സംയുക്ത സംരംഭമായ ഇൻഡോ-റഷ്യൻ റൈഫിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കലാശിച്ചു