കെട്ടുറപ്പുള്ള തിരക്കഥ; നെഞ്ചിൽ തൊട്ട ത്രില്ലർ; “കാക്കിപ്പട” റിവ്യൂ

കെട്ടുറപ്പുള്ള തിരക്കഥയും അതിനൊത്തുള്ള സംവിധാനമികവുമാണ് ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകഹൃദയത്തിൽ ഇടംനൽകുവാനുള്ള പ്രധാനകാരണം.