രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത്: വി വസീഫ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. അങ്ങനെ