കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഉപ്പും ചോറും തിന്ന് സമ്പാദിക്കേണ്ടതുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ടും എങ്ങനെ ഈ എരപ്പത്തരം തോന്നുന്നു എന്നത് അത്ഭുതം: എ കെ ബാലൻ

സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് എംപിമാർ ലോകസഭയിൽ എത്തിയാൽ ബിജെപിയിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. രണ്ടു പാർലമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ