പോപ്പ് സൂപ്പര്‍ താരം ജസ്റ്റിന്‍ ബീബറിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം റദ്ദാക്കി

പോപ്പ് സൂപ്പര്‍ താരം ജസ്റ്റിന്‍ ബീബറിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം റദ്ദാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെആരോഗ്യ നില മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംഗീത സദസ്സ്