“എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു”; നോട്ട് നിരോധന വിധിയെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്‌ന

ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറുടെ നടപടികളോ ഒഴിവാക്കലുകളോ ഭരണഘടനാ കോടതികളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്ക്